Domki dla ptaków! Co należy wiedzieć o finansowaniu?

2019-02-18

Domki dla ptaków! Nie zapominajmy o aspektach finansowania


Specyficzną cechą jednostek sektora finansów publicznych jest uwzględnienie w niej zasad klasyfikacji budżetowej według działów, rozdziałów, paragrafów dochodów i paragrafów wydatków oraz przychodów rozchodów. Klasyfikacja ta znajduje odzwierciedlenie w budowie zakładowego planu kont omawianych jednostek. Zastosowanie tej klasyfikacji sprzyja też ujednoliceniu zasad planowania, wykonania, ewidencji i kontroli budżetów. Ma to zastosowanie, jeżeli stawiamy na domki dla ptaków http://gcl.com.pl/budki-legowe-2/budki-legowe/ . Ułatwia ona identyfikację wydatków ich przypisanie do konkretnych nośników. Umożliwia też porównania i analizy dochodów i wydatków w różnych okresach dla różnych regionów kraju. Ponadto pozwala ujawnić nieprawidłowości za wykonanie albo niewykonanie określonych zadań, co wiąże się pomiędzy innymi z instytucją budżetu zadaniowego jako instrumentu zarządzania wydatkami publicznymi, jeżeli chodzi o domki dla ptaków i wszelkie zadania z tym związane.


Niezależnie od stosowania ogólnych zasad wypracowanych przez teorię praktykę rachunkowości, a także przepisów prawa bilansowego, rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych wykazuje też cechy charakterystyczne. Wynikają one ze specyfiki tego sektora, w związku z którą szczególne wymagania tym zakresie formułują przepisy ustawy o finansach publicznych. Zobowiązuje ona jednostki sektora finansów publicznych do stosowania określonych w niej szczególnych zasad rachunkowości w zakresie: ewidencji wykonania budżetu oraz ewidencji jego wykonania w układzie zadaniowym; ewidencji aktywów trwałych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz wyceny poszczególnych składników aktywów oraz pasywów, sporządzania sprawozdań finansowych i ich odbiorców, jeżeli chodzi o domki dla ptaków. Działalność jednostek sektora finansów publicznych jest oparta na budżetach oraz planach finansowych w powiązaniu z zadaniami tych jednostek. Kasowy charakter budżetu stwarza konieczność stałej kontroli środków pieniężnych z uwzględnieniem stopnia realizacji planu finansowego. Dlatego jedną z ważniejszych cech specyficznych rachunkowości jednostek sektora jest przestrzeganie zasady kasowej, której istota polega na ujmowaniu wyłącznie zrealizowanych w pływów i wydatków.


Decydując się na prowadzenie firmy ukierunkowanej na domki dla ptaków nie należy zapominać, że plan finansowy w państwowej jednostce budżetowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości każda jednostka budżetowa zobowiązana jest do posiadania aktualnej dokumentacji zawierającej przyjęte przez nią zasady rachunkowości. W szczególności dotyczą one: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawo, dawczych, metod wyceny aktywów oraz pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych oraz systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów, jeżeli chodzi o domki dla ptaków.


Podstawowym elementem dokumentacji określającej przyjętą politykę rachunkowości jest zakładowy plan finansowy. Ma on duże znaczenie, umożliwiając prawidłową ewidencję, sporządzanie sprawozdań oraz uzyskiwanie danych niezbędnych w zakresie rozliczeń podatkowych, a także w procesie zarządzania. Plan finansowy w państwowej jednostce budżetowej można określić jako usystematyzowany wykaz kont syntetycznych służących do ewidencji stanu i zmian aktywów i pasywów oraz procesów gospodarczych zachodzących w jednostce. Dokument ten powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb jednostki oraz uwzględniać specyficzne cechy jej działalności oraz potrzeby informacyjne odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Ustala go i aktualizuje kierownik jednostki. Plan finansowy jest również podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego. Obejmuje on przychody i rozchody, stan środki obrotowych, 

a także dotacje z budżetu lub wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych. Przychody i rozchody planuje się w układzie pozy klasyfikacji budżetowej. Punkt wyjścia przy konstrukcji zakładowego planu powinny stanowić wymagania sprawozdawcze. Plan finansowy musi bowiem zapewniać uzyskanie informacji potrzebnych do sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych określonych odrębnymi przepisami. Jeżeli z wzorów sprawozdań wynika konieczność prezentowania obrotów określonych kont, to forma ewidencji powinna umożliwiać prawidłowe ustalenie kwot tych obrotów. Jeżeli natomiast przepisy dotyczące sprawozdań wymagają informacji w dodatkowych układach, to ewidencja aktywów, pasywów, kosztów przychodów, strat i zysków powinna być prowadzona

z zastosowaniem odpowiednich klasyfikacji. W planach finansowych jednostek sektora finansów uwzględnia się w związku z tym klasyfikację budżetową. Ponadto plan w państwowej jednostce budżetowej powinien ujmować zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla danej działalności wynikające z ustaleń dysponenta części budżetowej albo zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Warto mieć to na uwadze, jeżeli chodzi o domki dla ptaków.


Charakterystyczną cechą planów finansowych stosowanych przez podmioty sektora publicznego jest ich ujednolicenie. Wyraża się to między innymi w obowiązku stosowania planu kont, który jest określany w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów. Zgodnie z delegacją zawartą w ustawie o finansach publicznych, plany finansowe powinny być opracowane w taki sposób, aby uwzględniały specyficzne wyrażanie określonych kategorii, jeżeli chodzi o domki dla ptaków.


Właściwa budowa planu finansowego w państwowej jednostce budżetowej powinna umożliwiać uzyskiwanie wieloprzekrojowych informacji uwzględniających potrzeby odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. W zakładowym planie należy zamieścić: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń czy zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej, przyjęte rozwiązania w zakresie ewidencji pozabilansowej. Istotnym wymaganiem przy konstrukcji zakładowego planu finansowego 

w państwowej jednostce budżetowej jest sprecyzowanie zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w danej jednostce, jeżeli chodzi o domki dla ptaków. Na podstawie tych ustaleń opracowuje się konkretny dla danej jednostki wykaz kont księgi głównej wraz z komentarzem, który powinien zawierać omówienie sposobu funkcjonowania poszczególnych kont, księgowania na nich operacji oraz ich korespondencji z innymi kontami. Plan finansowy w państwowej jednostce budżetowej musi również zawierać zasady tworzenia i prowadzenia ewidencji szczegółowej z podaniem kryteriów wyodrębniania zbiorów kont analitycznych do poszczególnych kont syntetycznych. Stopień rozbudowy kont analitycznych zależy głównie od potrzeb informacyjnych występujących w danej jednostce, jeżeli chodzi o domki dla ptaków.


W związku z rozbudową analityki można przeznaczyć dowolną liczbę znaków dla kont na poszczególnych jej poziomach . 

Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych powinny wykazywać zgodność dochodów i wydatków z otrzymanym projektem ustawy budżetowej. Po zatwierdzeniu przez kierowników jednostek są przekazywane dysponentom części budżetowej. Projekty planów finansowych podlegają weryfikacji pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej. Jeżeli dysponenci części budżetowych stwierdzą różnice, wprowadzają do nich zmiany, informując o nich kierownika państwowej jednostki budżetowej, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Kierownik jednostki budżetowej informuje, nie później niż do 

31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, kierowników podległych jednostek o wprowadzonych przez dysponenta części budżetowych zmianach, jeżeli chodzi o domki dla ptaków.


Miejmy jednak na uwadze, że projekty planów powinny być sporządzone w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej, zgodnie z art. 24, zarząd jednostki: przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji oraz wpłat budżetu; opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi zarząd jednostki może podjąć decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych z projektu, nie później niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to bardzo istotne, jeżeli chodzi o domki dla ptaków.


Zarządy jednostek samorządu terytorialnego weryfikują również otrzymane projekty planów finansowych i w przypadku rozbieżności w stosunku do projektu uchwały budżetowej informują o tych zmianach kierownika jednostki budżetowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekty planów finansowych, zweryfikowane przez dysponentów części budżetowych lub zarządy jednostek samorządu terytorialnego, stanowią podstawę gospodarki finansowej odpowiednio państwowej i samorządowej jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających odpowiednio z ustawy lub uchwały budżetowej, jeżeli chodzi o domki dla ptaków. Państwowe jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych po otrzymaniu od dysponentów części budżetowych informacji o kwotach dochodów oraz wydatków budżetowych oraz informacji o kwotach wydatku z budżetu środków europejskich wynikających z projektu ustawy budżetowej, w terminie określonym w art. 1 ustawy. Opracowane projekty planów finansowych są przekazywane dysponentom części budżetowych w terminach przez nich ustalonych, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekty planów finansowych powinny zapewniać zgodność kwot dochodów oraz wydatków budżetowych. 

@ Copyright 2018