Wirtualne biuro w Warszawie a postawienie na fundusze inwestycyjne

2019-02-18

Wirtualne biuro Warszawa! Czy warto zdecydować się na fundusze inwestycyjne?


Fundusze inwestycyjne to forma lokaty kapitału, która w ostatnich latach zyskuje coraz to większą popularność. Uczestnictwo w funduszu wymaga od jego uczestnika pewnej elementarnej wiedzy, która pozwala zrozumieć funkcjonowanie i specyfikę danego funduszu. Ma to również zastosowanie, jeżeli chodzi o wirtualne biuro Warszawa.


Historyczne dane wyraźnie przedstawiają, że w wydłużonym okresie inwestorzy zyskują znacznie więcej od tych którzy zaoszczędzili. Wynika to nie wyłącznie z innych instrumentów finansowych, ale także z zależności zwanej jako procentem składanym. Polega ona na tym, że wszystkie bieżące dochody, zyski pozyskane z instrumentów finansowych zdecydujemy się jeszcze raz zainwestować, co z kolei proces ten w dużym stopniu zwiększy długoterminową stopę zwrotu. Mówiąc o wirtualne biuro Warszawa odbywa się to, gdy zainwestujemy duży kapitał pojawia się też następna opcja - spekulowanie, której celem jest takie manipulowanie i kontrolowanie środkami, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty i korzyści, oczywiście przyczynia się to do zaakceptowania bardzo wysokiego ryzyka. 


Dzięki rozwijającej się popularności gotowe będą nadal oferować nowe produkty, oraz poszerzać sieć dystrybucji. Fundusze inwestycyjne od początku funkcjonowały w Polsce jako tak zwane fundusze powiernicze. Podstawową regułą ich działania była Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Ustawa ta, regulowała zaledwie tylko jeden, ale za to najpopularniejszy na świecie, typ funduszu, jakim był fundusz otwarty. Za pierwszy etap w rozwoju na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce uważa się lata 1991-97. Wtedy to na giełdzie dominowało tylko jedno Towarzystwo Funduszy Powierniczych, które stało się symbolem takiego sposobu inwestowania. Pod koniec pierwszego okresu zaczęto tworzyć nowe Towarzystwa Funduszy Powierniczych, które w wyniku zmian prawnych - przekształcano z biegiem czasu w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Na rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych bardzo źle i niekorzystnie, jak na całym rynku, odbił się krach giełdowy w 1994 roku. Dynamiczny rozwój na rynku funduszy w Polsce miał miejsce w latach 1997-2000. Pojawiały się nowe TFI i zwiększyła się liczba zarządzających tymi funduszami. Znając już historię funduszy inwestycyjnych można zauważyć, że najczęściej mówi się o funduszach inwestycyjnych w dwóch wymiarach: inwestowaniu środków w jednostki funduszu inwestycyjnego, jak również o oszczędzaniu poprzez uczestnictwo w funduszach. Warto mieć to na uwadze prowadząc wirtualne biuro Warszawa.


Podstawową cechą funduszy otwartych jest możliwość płynnych zmian ilości wydanych jednostek uczestnictwa i wielkości zaangażowanego kapitału. Fundusz otwarty zobowiązany jest nieustannie przyjmować nowych inwestorów oraz umarzać jednostki uczestnictwa osobom, które chcą wycofać swoje pieniądze. Fundusze zamknięte emitowały certyfikaty inwestycyjne będące jednocześnie papierami wartościowymi. 

Fundusze powiernicze, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych mogą prowadzić przez okres trzech lat działalność na dotychczasowych zasadach. Liczne fundusze powiernicze zgodnie z ustawą o swoistych funduszach inwestycyjnych zostały przekształcone w fundusze inwestycyjne. Proces ten głównie polegał na przetworzeniu Towarzystwa Funduszy Powierniczych w Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, poprzez zmianę statutu, a fundusz powierniczy przekształcony został  w fundusz inwestycyjny otwarty. Zasadniczo, jako formy inwestowania, obydwa fundusze są do siebie bardzo podobne. Fundusz inwestycyjny otwiera jednak przed sobą znacznie większe możliwości. W myśl zapisów ustawowych fundusz powierniczy posiadający charakter funduszu inwestycyjnego otwartego, opiera się na koncepcji funduszu kontraktowego i służy do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych, jeżeli chodzi o wirtualne biuro Warszawa.


Interesy uczestników, dotyczące zarówno funduszy powierniczych jak i funduszy inwestycyjnych, były, są i będą w dalszym ciągu dobrze chronione. Z biegiem czasu okazało się, że dużo lepszym rozwiązaniem jest jednak instytucja osoby prawnej, gdyż oddziela TFI od funduszu inwestycyjnego. Ponadto, na mocy stworzonej nowej ustawy, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, wyłączając w tym fundusze otwarte, mogą również tworzyć fundusze specjalistyczne, zamknięte. Daje to znacznie większe możliwości inwestycyjne: na przykładzie inwestowanie w instrumenty pochodne, waluty czy lokowanie swoich aktywów na rynkach zagranicznych. Stworzony na podstawie Ustawy z 4 września 2008 roku o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której podstawowym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych powierzonych przez klientów, w określone w ustawie papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe. 


Jak się okazało, duża liczba i różnorodność funduszy inwestycyjnych jest tylko z pozoru dezorientująca, daje się je uporządkować przy zastosowaniu kilku podstawowych, powszechnie stosowanych kryteriów ich klasyfikacji. Ustawowa konstrukcja funduszy inwestycyjnych wyróżnia następujące rodzaje: fundusze otwarte; specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze zamknięte. 

Wielkie znaczenie odgrywa tutaj także sieć dystrybucji, to dzięki niej dostępność funduszy dla przykładowych klientów jest coraz większa i lepsza. Dystrybucja jednostek uczestnictwa FIO i SFIO jest zaangażowanych kilka podmiotów. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty zbywa swoje jednostki uczestnictwa bezpośrednio, za pośrednictwem domu maklerskiego albo podmiotu, który uzyskał zgodę Komisji na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, jeżeli chodzi o wirtualne biuro Warszawa.

 

Na obecną chwilę możliwa jest również dystrybucja jednostek uczestnictwa za pośrednictwem osób fizycznych, które zostały związane z towarzystwem funduszy inwestycyjnych z domem maklerskim lub podmiotem, który to otrzymał zgodę Komisji na dystrybucję jednostek uczestnictwa odpowiednią umową zlecenia. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, który jest organem funduszu inwestycyjnego, gromadzi aktywa funduszy, w kwocie 4mln określonej w ustawie. Jeżeli Towarzystwo chce zarządzać więcej niż jednym funduszem, kwota ta podlega powiększeniu o 1 mln zł za każdy następny fundusz. Zarówno tworzenie funduszy jak i zarządzanie nimi, jest głównym przedmiotem funkcjonowania Towarzystwa. Towarzystwa, które działają na rynku kapitałowym zawsze robią to we własnym imieniu, lecz na rachunek uczestników tego funduszu. To oznacza, że jakiekolwiek decyzje dotyczące rodzaju inwestycji podejmowane są przez spółkę, ona również ponosi związane z tym procesem możliwe konsekwencje ukazując wirtualne biuro Warszawa. Zarząd Towarzystwa występuje tu w dwóch rolach: otóż po pierwsze, jako organ reprezentujący Towarzystwo, a po drugie, jako organ osoby prawnej stanowiącej organ reprezentujący inna osobę prawną. W konsekwencji tego efekty działania zarządu towarzystwa, które to występuje w danym momencie w roli organu funduszu, zostają rozciągnięte nie na majątek towarzystwa, lecz na majątek tego funduszu. Informuje to nas o tym, że szkody powstałe w efekcie niewykonania lub nienależytego wykonania tego oto właśnie obowiązku towarzystwa w sferze zarządzania jak i reprezentacji funduszu obciążają bezpośrednio majątek danego funduszu, tak więc z ekonomicznego punktu widzenia – majątek interesariuszy funduszu. 


Nowa ustawa obniżyła przede wszystkim wymogi kapitałowe stawiane TFI, wobec czego „otworzyła” rynek funduszy inwestycyjnych również dla bardzo zamożnych osób fizycznych, przede wszystkim tych którzy posiadali wieloletnie doświadczenie na rynku zarządzania aktywami. Pochodzenie kapitału zakładowego musi być udokumentowane; środki na jego pokrycie nie mogą pochodzić z kredytu ani pożyczki. Akcje TFI mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane. Kapitały własne w dużej mierze zależą od zmian stóp procentowych. Spółka akcyjna ubiegająca się o zezwolenie na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 Ustawy musi dysponować kapitałem początkowym w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 125.000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust. 2 Ustawy. Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych. Jeżeli Towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 Ustawy, kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wysokości wyrażonej w złotych równowartości 730.000 euro.

 

Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez Towarzystwo przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250.000.000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, Towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250.000.000 euro. Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania kapitału, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10.000.000 euro. Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1 Ustawy, a jeżeli Towarzystwo nie prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niż rok – na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, załączanej do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo. Wirtualne biuro w Warszawie powinno dobrze znać takie szczegóły w celu prowadzenia działalności na najwyższym poziomie.

@ Copyright 2018