Call centre a współpraca w zakresie bezpieczeństwa narodowego

2019-02-06

Call centre! Czy jest pomocą w zakresie bezpieczeństwa narodowego?


Przy analizowaniu bezpieczeństwa zazwyczaj analizuje się pojawianie się dwóch zjawisk negatywnie wartościowanych, czyli mianowicie: wyzwania oraz zagrożenia. Jest możliwość, aby bezpieczeństwo narodowe było najbardziej owocne, zdefiniowane, jako umiejętność narodu do chronienia jego wewnętrznych wartości przed zagrożeniami, jakie znajdują się wewnątrz. Z kolei szwajcarski specjalista Daniel Frei powiedział, iż stan bezpieczeństwa ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy brak rzeczywistego zagrożenia, (czyli czynnika obiektywnego) oraz brak poczucia zagrożenia (czynnika subiektywnego). Duże grono uczonych uczonych, jacy zajmują się bezpieczeństwem, widzi potrzebę rozszerzenia treści takiego pojęcia oraz wyłonienia sfer jego badań, a przy tym są głęboko przekonani o słuszności takiego stanowiska. Bezpieczeństwo narodowe nie jest jedynie bezpieczeństwem wewnętrznym, lecz także bezpieczeństwem zewnętrznym. Takie dwa obszary tworzą jednolitą całość struktury bezpieczeństwa narodowego w praktyce, jeżeli chodzi o call centre http://www.ideacc.pl/ . W naukach bezpieczeństwo zewnętrzne ma służyć do analizowania zjawisk w sferze międzynarodowej, jak również w sojuszach w stosunku do aktualnych zagrożeń. Cel bezpieczeństwa zewnętrznego jest to pragnienie bycia bezpiecznym w przypadku agresji oraz oparty jest na pewności, iż nie stanie się obiektem ataków, zaś w wypadku zaistniałej agresji, dostanie od razu pomoc od strony pozostałych krajów - sojuszników. Sama nazwa bezpieczeństwa zewnętrznego związana jest z podmiotowymi potrzebami a także interesami państwa oraz można go uznać najbardziej ogólnie, jaką formę definicji bezpieczeństwa narodowego, jeżeli chodzi o call centre będącego nieodzowną pomocą. Cel bezpieczeństwa zewnętrznego sprowadza się przede wszystkim do polityczno-militarnych zapewnień dla państwa, jakie sprawiają, iż nie będzie ono obiektem napaści zbrojnej bądź presji politycznej, ideologicznej, gospodarczej, kulturowej bądź jeszcze odmiennej. Poprzez to, istota bezpieczeństwa zewnętrznego napływa z różnorodnych sfer, w wymiarze narodowym oraz międzynarodowym, strategicznym oraz geostrategicznym, politycznym, ekonomicznym a także militarnym. Najbardziej istotnymi z nich są dobra oraz klarowna polityka zagraniczna kraju na arenie międzynarodowej a także mocne oraz wiarygodne osadzenie w sojuszach. Krótko mówiąc, bezpieczeństwo zewnętrzne musi być oparte na szeroko pojmowanej sile oraz wiarygodności w kontaktach międzynarodowych, ale i również na aktywnej pracy w sojuszach, jeżeli chodzi o call centre.


Za funkcjonowanie portu lotniczego, realizację określonych procedur kontrolnych, jak i respektowanie międzynarodowych standardów oraz uregulowań prawnych, które Polska władza (w tym także władza lotnicza) zobowiązała się przestrzegać jak i stosować, odpowiadają władze portu lotniczego, które reprezentowane są przez zarząd. Każdy programy ochrony zarządzających lotniskami, przewoźników lotniczych 

i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie lotniska są uzgadniane we współpracy ze Strażą Graniczną (przez miejscową placówkę SG i właściwy miejscowo oddział SG). Za uzgodnienia w tej kwestii odpowiedzialny jest komendant miejscowego oddziału SG, w którego zasięgu działa pod¬miot podlegający opiniowaniu. W przypadku Policji określonym organem do przeprowadzania odpowiednich uzgodnień jest komendant wojewódzki Policji bądź też osoba przez niego wyznaczona, natomiast ze strony Służby Celnej jest to dyrektor Izby Celnej, właściwej dla danego portu lotniczego, jeżeli chodzi o call centre. Osoba zarządzająca lotniskiem wydaje określone przepustki uprawniające do wejścia dodanych stref oraz nadzoruje współdziałając ze Strażą Graniczną oraz Policją prawidłowość działania systemu przepustowego. Oprócz tego w uzgodnieniu z tymi formacjami opracowuje system patrolowania wszelkich stref zastrzeżonych lotniska jak i obszarów do niego przyległych. W każdym porcie lotniczym, a w zależności od występujących potrzeb również na innych lotniskach, powoływane są tak zwane „zespoły ochrony lotniska”. W ich skład wchodzą: zarządzający lotniskiem albo osoba wyznaczona przez niego, odpowiedzialna za ochronę lotniska (przewodniczący zespołu) przedstawiciel Służby Ochrony Lotniska, przedstawiciel Policji, służby ochrony przeciwpożarowej, komitet skupiający przewoźników lotniczych (a przypadku jego braku przedstawiciele tych przewoźników), komitet skupiający inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą na danym lotnisku (a w przypadku jego braku przedstawiciele tych podmiotów). Ma to ogromne znaczenie w aspekcie funkcjonowania call centre w danym odłamie branży.


Bezpieczeństwo narodowe to we współczesnym znaczeniu społeczne (ludzkie) oczekiwanie na zapewnienie możliwości korzystania z wypracowanego ekonomicznego dobrobytu, pewnego statusu społecznego i autonomii społecznej, w rezultacie jest pojęciem 

z kategorii potrzeb egzystencjalnych i interesów ludzkich społeczności, które są zorganizowane w państwie. Impulsem bezpieczeństwa jest pragnienie, aby być zabezpieczonym w przypadku agresji i bazuje na posiadanej przez państwo pewności, iż nie zostanie zaatakowane bądź, że podczas domniemanego ataku otrzyma skuteczną i natychmiastową pomoc od innych państw. Objaśnieniem bezpieczeństwa narodowego jest siła państwa, zatem w obecnych czasach państwo powinno dążyć do utrzymana pokoju oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, powinno dążyć do umocnienia własnej pozycji, aby móc realizować postawione sobie cele, powinno także rozstrzygać lub załatwiać międzynarodowe spory bądź sytuacje, które mogłyby skutkować zakłóceniem pokoju, jeżeli chodzi o call centre.


Statystyki wskazują na to, że blisko 70% katastrof oraz pożarów samolotów zdarza się na lotniskach albo w ich bezpośrednim sąsiedztwie, czyli znajdują się w terenie operacyjnym lotniska, czyli na obszarze odległym do 8 km od centralnego punktu lotniska. Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna jest samodzielną jednostką ratowniczo-gaśniczą wyposażoną w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratunkowy przeznaczony do wykorzystania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Wszystkie porty lotnicze pomimo wysiłku włożonego w odpowiednią organizację systemu ochrony muszą liczyć się z tym, że w pewnym momencie może dojść do niespodziewanej katastrofy lotniczej bądź wystąpienia innej sytuacji kryzysowej, przez którą niezbędne będzie podjęcie natychmiastowej akcji ratowniczo-gaśniczej. Wypadki oraz katastrofy zdarzają się nieoczekiwanie i często zaskakują, dlatego też należy być do nich jak najlepiej przygotowanym oraz posiadać odpowiednią ilość sił jak i środków do likwidacji jej skutków, a w głównej mierze do ratowania osób poszkodowanych. Główne zadanie straży pożarnej to opanowanie pożaru w obrębie samolotu, co tym samym pozwoli na stworzenie warunków do efektywnego przeprowadzenia ewakuacji pasażerów oraz załogi z kadłuba samolotu.


W porcie lotniczym są również inni użytkownicy, a mianowicie przedsiębiorstwa, firmy, jak również osoby fizyczne prowadzące działalność, które po uzyskaniu zezwolenia (licencji) oraz podpisaniu umów prowadzą na obszarze lotniska działalność usługową. W gronie tych przedsiębiorstw znajdują się takie, bez których trudno sobie wyobrazić sprawne działanie portu lotniczego, ale są i takie, które świadczą swoje usługi jedynie dla wygody i przyjemności pasażera. Do pierwszej grupy bezsprzecznie trzeba zaliczyć obsługę naziemną, wszystkie służby techniczne, obsługę energetyczną oraz catering. Do drugiej należą sklepy, restauracje, bufety, poczta, wypożyczalnie samochodów.

Grupa podmiotów na obszarze portów lotniczych spełniająca wiele funkcji związanych ze stworzeniem dogodnych oraz atrakcyjnych warunków dla podróżnych i osób oczekujących w strefach ogólnodostępnych z pewnością może również odegrać pewną rolę w zakresie wykrywania symptomów zagrożenia, przez co może się przyczynić do spełnienia standardów bezpieczeństwa terminali pasażerskich. Trzeba pamiętać, iż restauracje, bary, poczekalnie, toalety to miejsca z reguły ogólnodostępne, skupiające dużą liczbę osób, a więc są bardzo atrakcyjnymi miejscami pod względem przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w kwestii uzyskania rozgłosu, prezentacji celów terrorystów, wywołania strachu bądź stanu zagrożenia.W każdym z tych przypadku doskonałym rozwiązaniem okazuje się być call centre.

@ Copyright 2018